Årsmøte 2021 for Nysæter kyrkjelyd


Årsmøte for Nysæter kyrkjelyd vert i år halde elektronisk grunna smittevernvernrestriksjonar. 
Årsmelding for 2020 finn du her, eller den kan hentast på kyrkjekontoret eller i vestibylen i Nysæter kyrkje. Eventuelle kommentarar / responsar må vera soknerådet i hende innan 18.04 pr. e-post til soknerådsleiar Marit S Grimstad: msgrimstad@gmail.com  Desse vil bli handsama av AU-sokneråd og evt teke opp som saker i rådet.  Arr. Nysæter sokneråd

Årsmelding 2020

Tilbake